Hlavní strana O škole

O škole

Vyučované obory:
šestiletý všeobecný (KKOV 79-41-K/61) a čtyřletý - živé jazyky (KKOV 79-41-K/41). 

Gymnázium pod Svatou Horou bylo založeno jako příspěvková organizace MŠMT v roce 1992 a v roce 2001 přešlo pod Středočeský kraj.

Kapacita školy umožňuje vzdělání 300 studentům. Budova školy patří městu Příbram a je umístěna poblíž poutního místa Svatá Hora, zároveň však nedaleko od centra a autobusové zastávky Jiráskovy sady.

Thumbnail image

Výuka probíhá v deseti kmenových třídách (ve čtyřech třídách čtyřletého gymnázia se zaměřením na živé jazyky a v šesti třídách šestiletého gymnázia se všeobecným zaměřením) a ve čtyřech odborných učebnách (pracovně přírodních věd, chemické laboratoři, počítačové učebně, učebně anglického jazyka a učebně německého jazyka).

Škola nemá tělocvičnu, takže studenti navštěvují pronajaté sportovní prostory patřící jiným školám nebo sportovnímu areálu města – plavecký bazén, zimní stadion, fitness club Oxygen, aj.

Vybavení školy informačními technologiemi je na dobré úrovni. Učebna informatiky je intenzivně využívána i pro výuku jiných předmětů. Počítači byla vybavena i učebna anglického jazyka. Jako dobré řešení se ukázalo umístění dalších počítačů do vestibulu, kde jsou k dispozici studentům v jejich volném čase po celou dobu provozu školy.

Kromě odborné učebny informatiky a učebny anglického jazyka je dále v každé třídě ještě jeden počítač. Stejně tak je alespoň jedna stanice v každém kabinetě. Všechny počítače jsou zapojeny v síti, ze všech je možný přístup na internet. V síti poskytuje stanicím své služby souborový server. Téměř všechny učebeny jsou vybaveny dataprojektory a interaktivními tabulemi. Ve vestibulu mají studenti k dispozici i wifi připojení.

Velmi dobré hygienické zázemí představují moderní toalety a sprchy.

Výuku zajišťuje přibližně 25 pedagogů. Téměř polovinu učitelského sboru tvoří muži. Škola spolupracuje s partnerskou školou v Hannoveru. Výměnné pobyty s německými studenty, při kterých pracují na společných projektech, se konají každý rok. V rámci výuky francouzského jazyka pokračuje spolupráce s Frankofonním klubem v Příbrami. Mezi dlouhodobé projekty patří i lyžařský kurz, sportovní kurz a biologicko-zeměpisný kurz. Každoročně organizujeme Den divadla, Den jazyků a Sportovní den. Studenti našeho gymnázia se účastní charitativních akcí a besed v rámci drogové prevence. Škola je zapojena do dvouletého mezinárodního projektu Comenius.

Gymnázium využívá elektronický docházkový systém a elektronickou třídní knihu, to rodičům našich žáků umožňuje dennodenní kontrolu docházky dítěte i jeho průběžných studijních výsledků. Škola organizuje několikrát do roka třídní schůzky. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků. Na setkání a diskusi s rodiči problémových studentů se podílí výchovná poradkyně. Pomáhá při řešení problémových situací, aktivně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálními pedagogickými centry. Se zřizovatelem se vedení školy pravidelně setkává na schůzkách ředitelů středních škol.

Informovanost pomáhá udržovat i internetová síť (e-mail, webové stránky).